Kreditní systém kontinuálního vzdělávání v oboru

Certifikovaní trenéři paměti mj. reprezentují úroveň ČSTPMJ. Platnost certifikátu je podmíněna účastí v kontinuálním vzdělávání v oboru, s touto podmínkou je akreditována vzdělávací instituce a takto bude akreditován vzdělávací program.

Kontinuální vzdělávání v oboru je koncipováno jako 3 roční cykly seminářů. Předepsaný počet kreditů získaných v tříletém období platnosti certifikátu účastí na seminářích kontinuálního vzdělávání v oboru je 12 kreditů. Počet kreditů je evidován jako jeden z povinných údajů v seznamu členů ČSTPMJ.

Semináře kontinuálního vzdělávání v oboru zajišťují aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků, zkušeností, vývoje oboru.

Témata se mění dle aktuálního obsahu, který je v průběhu tříletého období třeba předat trenérům paměti.

Semináře jsou označeny jako:   a) povinné          (3 kredity za 1 seminář)

b) volitelné         (1 nebo 2 kredity za 1 seminář)

Semináře kontinuálního vzdělávání v oboru jsou vyhlašovány vždy pro kalendářní rok, v jednom
kalendářním roce se obvykle uskuteční:

1 povinný seminář    -    zásadní obsah určený všem

(organizuje ČSTPMJ)     trenér paměti získá 3 kredity

3 volitelné semináře  -   trenér paměti volí účast na semináři, jehož obsah nejvíce odpovídá předmětu jeho působení

trenér paměti získá minimálně 1 kredit za 1 seminář

Volitelné semináře organizuje či vyhlašuje ČSTPMJ. Za volitelný seminář je rovněž považováno vzdělávání
organizované členy ČSTPMJ pro skupiny trenérů paměti za předpokladu, že je výborem ČSTPMJ za volitelný seminář kontinuálního vzdělávání přijato.

Počet kreditů konkrétního volitelného semináře určuje výbor ČSTPMJ.

O případné slučitelnosti přidělení kreditu či jiného benefitu za vzdělávání označené jako volitelný
seminář rozhoduje výbor ČSTPMJ.

Certifikovaný trenér paměti, který v průběhu 3 let od vystavení certifikátu I. nebo II. či III. stupně nezíská předepsaný počet kreditů v kontinuálním vzdělávání v oboru, je vyzván k získání předepsaného počtu kreditů ve lhůtě maximálně do 1 roku. Nesplnění této podmínky je důvodem k zahájení řízení ke zrušení platnosti certifikátu.
Neznamená to však vyloučení z členství v ČSTPMJ, ale pouze změnu statusu na „příznivce trénování paměti“ s tím, že příznivci, kteří platí členské příspěvky, mají nárok na slevy při vzdělávacích akcích ve stejném
rozsahu jako trenéři paměti. ČSTPMJ však už nebude garantovat jejich profesní odbornost a to do doby získání předepsaného počtu kreditů po němž bude členovi status trenéra paměti vrácen.

K datu podání přihlášky do III. stupně účastník splní podmínku získání 7 kreditů tak, aby byl schopen k datu obhajoby splnit požadovaný počet 12 kreditů.

Přechodné období vyhlášené do 31. 12. 2011

Členové, kteří absolvovali kurz trenéra paměti v letech 1994 – 2008, tj. předtím, než se ČSTPMJ dne 24. 9. 2008 stala akreditovanou vzdělávací institucí MPSV č. 2008/372 – 1, získají povinný počet kreditů nejpozději do 31. 12. 2011.Pozn. Rozhodnutím valné hromady 27.11.11 bylo rozhodnuto o prodloužení termínu do 31.12.12 pro všechny trenéry, kteří absolvovali kurz I. či II. do konce roku 2008.

Apendix

Absolvování kurzu pro certifikované trenéry paměti II. stupně a vypracování závěrečné práce v rámci třístupňového vzdělávání není povinné.

Přechodná ztráta statutu trenéra paměti

K datu zařazení člena ČSTPMJ mezi příznvce ztrácí jmenovaný status trenéra paměti a jeho odbornost není
společností garantována. 1.Příznivci se mohou za účelem získávání kreditů účastnit kontinuálního
vzdělávání v oboru za stejně zvýhodněných podmínek jako členové, jejich kompetence jsou následující:

- osvěta (NTTP, propagace smyslu TP, poslání, činnosti a filozofie ČSTPMJ)
- zařazování cvičení TP v rámci aktivizačních programů v DCS a DS
3. Platnost certifikátu, tedy garance odbornosti společností je obnovena k datuzískání předepsaného počtu kreditů účastí na seminářích v kontinuálnímvzdělávání v oboru. K tomuto datu je píznivci status trenéra paměti vrácen a obnoveno členství v ČSTPMJ.

Akce kontinuálního vzdělávání trenérů
paměti v letech 2009 - 2012:

16.-22.3. 2009   Národní týden trénování paměti –aktivní účast formou min. jedné osvětové přednášky - 1 kredit

28.3.2009         Praha-Seminář o mozku - 3 kredity-povinné vzdělávání

8.-9.6.2009       Havl.Brod -Seminář  Pamětˇ a kreativita – 1 kredit-volitelné

22.11.2009        Praha -Uměním k vyšší výkonnosti mozku -1 kredit-volitelné

23.-26.11.2009  Praha -Vliv aktivizačních programů na kognitivní funkce u seniorů s demencí -2 kredity-volitelné

15.-21.3.2010    Národní týden trénování paměti –aktivní účast formou min. jedné osvětové přednášky - 1 kredit

27.3.2010         Praha- Naučte se učit - 2 kredity-volitelné vzdělávání

31.5.-1.6.2010  pořádá Knihovna Havlíčkův Brod ve spolupráci s ČSTPMJ- metodický seminář pouze pro knihovníky-1 kredit-volitelné

20.11.2010       Praha – Základy koučinku pro trenéry paměti -3 kredity-povinné

21.11. 2010      Praha – Mnemotechniky-dokonalá kompenzace nedokonalé paměti -1 kredit-volitelné

14.-20.3. 2011  Národní týden trénování paměti –aktivní účast formou min. jedné osvětové přednášky - 1 kredit

26. 3. 2011      Praha – Strategie rychlého čtení- 2 kredity –volitelné

2.-3.5. 2011     pořádá Knihovna Havl.Brod ve spolupráci s ČSTPMJ –Paměť a kreativita, trenérská dílna, určena pouze pro knihovníky-TP – 1 kredit-volitelné

26. 11. 2011    Praha –Mozkový jogging- 1 kredit –volitelné

27.- 30.11. 2011 Praha – Nácvik komunikačních dovedností pro trenéry paměti- 3 kredity-povinné

12.- 18.3. 2012  Národní týden trénování paměti –aktivní účast formou min. jedné osvětové přednášky - 1 kredit

30. 3. 2012       Praha –Zdravé stárnutí versus Demence-3 kredity-povinné

31.3. 2012        Praha – Myšlenkové mapy- 1 kredit-volitelné

23.-24.4.2012   Vyškov- trenérská dílna pouze pro knihovníky-1 kredit -volitelné

24. 11.2012      Praha –Trénování paměti a děti-2 kredity-volitelné

25.11.2012       Praha –Mnemotechniky-dokonalá kompenzace nedokonalé paměti-1 kredit-volitelné


Akce kontinuálního vzdělávání pro rok 2013

25.1.2013         Praha – Pohyb-nejúčinnější forma prevence demence- 1 kredit-volitelné

26.1.2013        Praha –Retorika, prezentace, argumentace-1 kredit-volitelné

27.1.2013        Praha – Jak se efektivně učit cizí jazyk- 2 kredity-volitelné

22.-23.4. 2013 Hradec Králové- Tradiční Dílna knihovníků-trenérů paměti - 1 kredit- volitelné, Státní a vědecká knihovna Hradec Králové.

22.-25.11.2013 Praha –Kreativita v práci trenéra paměti -3 kredity povinné

Publikační činnost, která propaguje trénování paměti a ČSTPMJ-posuzuje individuálně výbor - 1 kredit

Počet předepsaných kreditů  pro trenéry z let 1998-2008 pro období 1.1.2009 - 31.12.2012 dvanáct

Konec ledna 2013- přesun trenérů, kteří nesplní předepsaný počet kreditů, do příznivců trénování paměti.

Počet předepsaných trenérů pro blíže nespecifikované tříleté období –dvanáct


Akce kontinuálního vzdělávání pro rok 2014

21.3.2014          Praha- Seminář aplikované kreativity a alternativního myšlení-2 kredity-volitelné

22.-23.3.2014    Cvičitelský kurz ZTV pro trenéry paměti,Praha - 3 kredity-povinné

28.-29.4. 2014  Hrátky s pamětí-knihovnická dílna jen pro knihovníky, Břeclav – 1 kredit-volitelné

22.11.2014        Trénování paměti a děti, Praha - 2 kredity- volitelné

23.11.2014        Mnemotechniky, Praha -1 kredit – volitelné

Akce kontinuálního vzdělávání pro rok 2015


26.3.2015         Myšlenkové mapy, Praha -2 kredity – volitelné

27.3. 2015        Jak se naučit učit, Praha – 2 kredity-volitelné

20.11.2015       Psychomotorická cvičení pro osoby s demencí plus 21.-22.11.

21.-22.11.2015 Psychomotorické hry- 3 kredity- za celý třídenní seminář -  povinné

Akce kontinuálního vzdělávání pro rok 2016

21.-24.4.2016 Nácvik komunikačních dovedností pro trenéry paměti-3 kredity-povinné

19.11.2016 seminář s Arlette van Assel -2 kredity -volitelné

20.11. 2016 Mnemotechniky-dokonalá kompenzace nedokonalé paměti- 1 kredit- volitelné



PhDr.Diana Chrástková-metodik ČSTPMJ pro vzdělávání

Ing.Dana Steinová-předsedkyně ČSTPMJ

Etický kodex

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A MOZKOVÝ JOGGING/ČSTPMJ/ je občanským sdružením, jehož posláním je sdružovat odborníky z oblasti, kteří se profesně zabývají trénovaním paměti a ostatní občany, kteří mají zájem o zefektivnění vlastní výkonnosti a schopností.

Cílem sdružení je poskytovat podporu veškerým aktivitám v oblasti kognitivního tréninku /trénování paměti a mozkového joggingu/, zejména

a/ školit trenéry paměti a spolupracovat s významnými českými a zahraničními experty ve vzdělávání členské základny

b/ budovat vlastní tým školitelů pro vedení kurzů pro trenéry paměti a mozkového joggingu

c/ pořádat kurzy trénování paměti pro veřejnost, zejména seniorskou

d/ informovat členy o nových objevech v neurovědách prostřednictvím akcí kontinuálního vzdělávání

e/ spolupráce s institucemi pečujícími o osoby, jejichž kvalitu života by bylo možné zvýšit trénováním paměti a mozkovým joggingem

f/ propagace programů kognitivní stimulace mezi laickou i odbornou veřejností

g/ publikační činnost

h/ integrace ČSTPMJ do mezinárodních a evropských organizací a spolupráce se zahraničními organizacemi podobného zaměření, spolupráce s organizacemi v rámci ČR

PREAMBULE

Tento kodex určuje základní etické zásady činnosti člena České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (dále jen ČSTPMJ), občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat odborníky z oblasti gerontologie, psychologie, psychiatrie, sociální práce, vzdělávávání dospělých a další, kteří se profesně zabývají trénováním paměti, ve vztahu ke klientům, veřejnosti a ostatním členům ČSTPMJ.

Členové ČSTPMJ se přijetím a schválením tohoto dokumentu valnou hromadou zavázali řídit se ustanoveními tohoto etického kodexu. Etický kodex je součástí vnitřních norem ČSTPMJ a jeho dodržování je závazné pro všechny členy.

S odkazem na závazek dodržování zásad stanovených v kodexu dává tento kodex právo členovi ČSTPMJ odvolávat se veřejně na své členství v ČSTPMJ a na obsah kodexu.

ÚROVEŇ VZTAHU KE KLIENTŮM

1. Lidská důstojnost klienta je nezpochybnitelná. Člen ČSTPMJ přistupuje ke klientům bez předsudků, respektuje jedinečnost člověka, bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, jazyk, víru, politické smýšlení, sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

2. Veškeré informace o klientech získané v průběhu práce s klientem jsou pokládány za přísně důvěrné. Člen ČSTPMJ je povinen vyžádat si souhlas klienta ke zveřejnění jeho dat pro prezentaci, kazuistiky, nahrávání či natáčení, s přítomností další osoby při individuální či skupinové práci s klienty pro studijní či jiné účely.

3. Každý uživatel služeb členů ČSTPMJ je vnímán jako rovnocenný partner, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na procesu tvorby a realizace trénování paměti či jiné vzdělávací aktivity.

4. Člen ČSTPMJ respektuje právo každého klienta na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva u jiných klientů.

5. Člen ČSTPMJ vždy plánuje a realizuje program svého kurzu s cílem změnit přístup klientů (častěji seniorů) k jejich vlastním problémům s pamětí v tom smyslu, že je přestanou vnímat jako nevyhnutelnou a negativní součást stárnutí. Volí individuální přístup s ohledem na fyzické a duševní schopnosti klienta, zodpovídá za dovedení klienta k úspěchu.

6. Člen ČSTPMJ nabízí klientovi a realizuje služby, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni, klienta neklame, nevytváří falešné nároky na to, co klient získá od kurzů trénování paměti nebo od svého trenéra paměti.

7. Člen ČSTPMJ chrání svou profesní nezávislost a objektivitu. Jako nejvyšší hodnotu ve své činnosti chápe zdraví a podporu klienta k rozvoji jeho mentální výkonnosti.

8. Člen ČSTPMJ uvádí zdroje, z nichž čerpal informace a při předkládání vlastních myšlenek rozlišuje mezi fakty a vlastními názory. Zřetelně označí, co je ověřitelná skutečnost a co vlastní názor, aby příjemci informací dostali možnost udělat si správnost vlastní názor.

9. Klienta seznámí s výší poplatku – cenou služby před zahájením kurzu či poskytnutím jednorázové služby.

ÚROVEŇ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ČLENŮ ČSTPMJ

1.Základem vztahů členů ČSTPMJ je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování.

2.Členové ČSTPMJ spolupracují s odborníky a zároveň mezi sebou.

3.Členové ČSTPMJ respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, trenérů paměti a ostatních odborníků. V rámci organizace dodržují zásady vzájemné důvěry a otevřené komunikace.

4.Kritické připomínky řeší vyjádřením na vhodném místě (výbor ČSTPMJ), vhodným způsobem.

5.Člen ČSTPMJ respektuje duševní vlastnictví kolegů i účastníků, chrání autorská práva svých kolegů a odborných autorit. Nepoužívá materiály a závažné informace kolegů a klientů bez jejich souhlasu.

6.Člen ČSTPMJ respektuje výtvory a psaná díla ostatních při tvorbě vlastních materiálů a neprezentuje je jako svoje vlastní.

7.Člen ČSTPMJ užívá materiály jiných s náležitou citací. Řídí se pravidly danými použitou licencí. Při získávání či publikování informací postupuje tak, aby nebyla způsobena újma jednotlivci, skupině lidí, ČSTPMJ.

8.Členové ČSTPMJ respektují právo kolegů na soukromí a ochranu osobních údajů.

ÚROVEŇ REPREZENTACE ČSTPMJ

1. Člen ČSTPMJ naplňuje své cíle a poslání dle statusu organizace, zásad, cílů a specifik trénování paměti. Svou činností přispívá k dosažení rozvoje a účinnosti propagace oboru. Volí pro své aktivity eticky přiměřenou formu propagace.

2. Člen ČSTPMJ je loajální k poslání organizace, jedná tak, aby organizaci žádným způsobem nepoškozoval. Profesní odpovědnost nadřazuje individuálním zájmům.

3. Člen ČSTPMJ je povinen se odborně vzdělávat tak, aby poskytoval záruku způsobilosti členů ČSTPMJ provádět svou práci kvalifikovaně a v souladu se současnými vědeckými poznatky. Prohlubováním své kvalifikace zvyšuje prestiž své profese a ČSTPMJ.

4. Člen ČSTPMJ vystupuje jménem organizace pouze se souhlasem výboru ČSTPMJ.

5. Člen ČSTPMJ chrání veškeré know - how organizace.

ÚROVEŇ VZTAHU ČSTPMJ KE SVÝM ČLENŮM

1.ČSTPMJ jako akreditovaná vzdělávací instituce v oboru poskytuje svým členům odborné zázemí na těchto úrovních:

a) garantuje jejich profesní kvalifikaci

b) zajišťuje kontinuální vzdělávání v oboru

c) zprostředkovává kontakt mezi trenéry paměti a veřejností

d)Pomáhá členům se profesně prosadit prostřednictvím propagace jejich činnosti na webu ČSTPMJ

e) poskytuje či zprostředkovává odborné konzultace

f)poskytuje studijní texty a umožňuje využití odborné literatury z archivu závěrečných prací v oboru

2.Vážné porušení zásad etického kodexu ČSTPMJ je důvodem k zahájení projednávání zrušení členství v ČSTPMJ.

Etický kodex byl schválen valnou hromadou ČSTPMJ dne 25.11.2009 a nabývá účinnosti od 26.11.2009.

 

Ing.Dana Steinová

 

předsedkyně ČSTPMJ

Vymezení kompetencí

CERTIFIKOVANÝCH TRENÉRŮ PAMĚTI I., II. A III. STUPNĚ

 

Certifikovaný trenér paměti I. stupně

a) Je oprávněn vést samostatně kurzy trénování paměti.

b) Je oprávněn vést osvětové přednášky pro laickou veřejnost.

Certifikovaný trenér paměti II. stupně:

a) Je oprávněn vést samostatně kurzy trénování paměti.

b) Je oprávněn vést osvětové přednášky pro laickou veřejnost.

c) Je oprávněn předávat formou odborného školení své zkušenosti s trénováním paměti svým

profesním kolegům.

d) Je oprávněn vést osvětové přednášky pro odbornou veřejnost.

Certifikovaný trenér paměti III. stupně:

a) Je oprávněn vést samostatně kurzy trénování paměti.

b) Je oprávněn vést osvětové přednášky pro laickou veřejnost.

c) Je oprávněn předávat formou odborného školení své zkušenosti s trénováním paměti svým

profesním kolegům.

d) Je oprávněn vést osvětové přednášky pro odbornou veřejnost.

e) Je oprávněn pořádat odborné semináře o trénování paměti pro odbornou i laickou

veřejnost.

f) Je oprávněn pořádat odborné semináře o trénování paměti ve vybraných studijních

programech vzdělávacích institucí.

 

Závěrečné ustanovení

Ke vzdělávání osob k získání odbornosti certifikovaný trenér paměti I., II. a III. stupně je kompetentní ČSTPMJ na základě akreditace vzdělávací instituce a akreditace vzdělávacího programu. Akreditace byla mj. udělena na základě záruky ověřeného a fungujícího systému kontinuálního vzdělávání pro trenéry paměti, k němuž má rovněž kompetence pouze ČSTPMJ.

PhDr.Diana Chrástková; Ing.Dana Steinová

metodik ČSTPMJ pro vzdělávání; předsedkyně ČSTPMJ

Schváleno valnou hromadou 25.11.2009